Get Adobe Flash player
Domov Les ukrytý v knihe Les ukrytý v knihe 2012 - výzva

Les ukrytý v knihe 2012 - výzva

les_ukryty_v_knihe2012VÝZVA na zapojenie sa do kampane „Les ukrytý v knihe "

Národné lesnícke centrum v spolupráci so š.p. LESY SR pripravilo pokračovanie projektu LES UKRYTÝ V KNIHE aj v roku 2012.

Nadväzujeme tak na úspešnú realizáciu kampane LES UKRYTÝ V KNIHE v roku 2011 konanej v rámci Medzinárodného roka lesov a pozývame Vás zapojiť sa do podobných aktivít vo vašej knižnici aj v tomto roku.

V období trvania kampane, t.j. od 10. apríla do 15. mája 2012, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi prostredníctvom zorganizovania rôznych aktivít súvisiacich s čítaním kníh s lesnou tematikou, stretnutiami s lesníkmi, kreslením, besedami, premietaním filmov a ďalšími tvorivými činnosťami.


Na podporu kampane budú pripravené tlačoviny - plagát k projektu, ktorý bude distribuovaný do knižníc a na základné školy a pamätné záložky.

Predpokladom na zapojenie sa do celého projektu je splnenie daných úloh:

- Zaslanie Prihlášky do projektu ( na stiahnutie tu ).
- Určenie si termínu (jeden týždeň), počas ktorého sa kniţnica zapojí do projektu
- Informovanie o prebiehajúcej kampani a pozvánka na návštevu knižnice prostredníctvom dostupných informačných kanálov.

- Vytvorenie vhodného priestoru - vyčlenenie miestnosti na zážitkové čítanie, hry, písanie, kreslenie, prípadne premietanie filmu a pod.
- Aktívna spolupráca s lesnými pedagógmi - poverená kontaktná osoba za knižnicu osloví lesného pedagóga a po vzájomnej dohode si určia termín, kedy lesný pedagóg príde do knižnice. Podrobný zoznam lesných pedagógov je uvedený na stránke www.lesnapedagogika.sk v záložke „kontakty".
- Vypracovanie ZÁVEREČNEJ SPRÁVY K PROJEKTU LES UKRYTÝ V KNIHE.
Záverečná správa k projektu Les ukrytý v knihe bude obsahovať :
1. sumár všetkých aktivít konaných počas projektu (názov, rozsah, cieľová skupina príklady pracovných listov a pod.),
2. zoznam zapojených základných škôl, materských škôl, resp. iných zariadení
3. počet výpožičiek súvisiacich s danou tematikou
4. vyplnenú Tabuľku aktivít s lesným pedagógom (na stiahnutie tu)
5. fotodokumentáciu aktivít s popisom,
6. formu propagácie projektových aktivít,
7. kontaktnú osobu pre projekt
Záverečnú správu vo formáte A4 je potrebné vytlačiť a v písomnej podobe jeden originál zaslať na kontaktnú adresu.

Hodnotenie knižníc bude prebiehať len na základe doručenej Záverečnej správy k projektu!
VYHODNOTENIE KAMPANE SA USKUTOČNÍ 15. JÚNA 2012 VO ZVOLENE.
ODMENA PRE 3 NAJLEPŠIE KNIŽNICE:
1. cena: Poukážka na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 70 €
2. cena: Poukážka na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 50 €
3. cena: Poukážka na nákup kníh podľa vlastného výberu v hodnote 30 €

Výzva s pokynmi na stiahnutie 

Plagát na stiahnutie